Revoluční přeměny po listopadu 1989 uvolnily prostor pro volné sdružování občanů. Z podnětu Václava Matějky ze Suché Lhoty se sešlo dne 13. července 1990 na Rychtě v Morašicích asi třicet občanů z okolí, aby obnovili spolek Růžového paloučku.

Výsledkem tohoto shromáždění bylo založení Spolku přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdci. Na této první schůzi byl zvolen výbor a funkcionáři. Předsedou se stal Jan Dostál z Morašic, místopředsedou František Krejčí z Morašic, jednatelem Václav Matějka ze Suché Lhoty a pokladníkem Hana Dostálová z Újezdce. Na této schůzi byly rovněž schváleny stanovy spolku, které byly registrovány Ministerstvem vnitra České republiky dne 10. září 1990. Ve stanovách se spolek přihlašuje ke tradicím svých předchůdců, a to Spolku pro získání Růžového paloučku veřejnosti, založeného v roce 1903 , a Spolku Růžového paloučku u Újezdce na Litomyšlsku, který byl rozpuštěn počátkem padesátých let.


Nový život_smlouva.jpg

Smlouvou, která byla uzavřena 1. března 1991 s obcí Újezdec a která je vlastníkem Růžového paloučku, se spolek zavazuje převzít odpovědnost za údržbu a péči o palouček. Činnost se zaměří na průvodcovskou službu, propagaci, organizování slavností a na aktivity vedoucí ke zkrášlení tohoto místa. Václavu Matějkovi se podařilo zajistit vytištění dlouho připravované brožury o Růžovém paloučku. První slavnost byla naplánovaná na neděli 6. července 1991. V průběhu příprav této akce jednatel Václav Matějka vážně onemocněl a ironií osudu v předvečer této události zemřel; první slavnosti se nedočkal. Jeho skonem ztratil spolek nesmírně obětavého a nezištného člena, který se rozhodujícím způsobem zasloužilo obnovu spolku a pokračování v tradici a práci našich předků.

Na další valné hromadě dne 20. března 1992 byly provedeny volby výboru. Předsedou byl opět zvolen Jan Dostál z Morašic, místopředsedou Jaroslav Kroulík z Hrušové, jednatelem František Krejčí z Morašic a pokladníkem Hana Dostálová z Újezdce. Do svých funkcí byli opět zvoleni i v dalších letech. Podobně pouze s menšími změnami způsobenými úmrtím jedněch a příchodem druhých byli voleni i další členové výboru a revizoři účtů. Do znovu obnoveného spolku vstoupily desítky občanů z okolních obcí a měst, ale i řada rodáků, žijících po celé republice. Počet členů brzo dosáhl stovky a na tomto čísle se s nevelkými odchylkami pohybuje do současné doby. Naprostá většina členů z blízkého okolí se velmi aktivně zúčastňuje všech akcí a nezištně pomáhá při organizování slavností a údržbě paloučku.

Uspořádáním slavnosti 6. července 1991 obnovil spolek tradici každoročních slavností. V ustálené podobě probíhá každou první neděli v červenci program od 14 hodin, ve kterém po státní hymně a úvodním slovu předsedy spolku následují projevy řečníků - významných politiků a teologů. Tato společenská část slavnosti je doplněna recitací známých umělců a koncertním vystoupením předních sólistů opery nebo pěveckých souborů. V kulturní části slavnosti se návštěvníkům představují populární hudební soubory a umělci z celé republiky. Pro vystoupení účinkujících se staví pódium v dolní části parku, byly zakoupeny altány, sloužící jako šatny. Diváci mají k dispozici lavičky, občerstvení poskytuje bufet s jídlem i nápoji. V letech 1997, 1998 a 2001 nepřízeň počasí znemožnila konání slavnosti na Růžovém paloučku.V těchto případech se akce odbývala v sále Rychty v Morašicích, který pojme 450 až 500 návštěvníků . Uzavřený prostor pochopitelně nemůže nikdy nahradit krásné přírodní prostředí na Paloučku.

Finanční náklady na uspořádání slavnosti jsou stále větší a výtěžek ze vstupného i bufetu je neuhradí. Spolek proto tyto slavnosti může pořádat pouze díky sponzorským příspěvkům okolních podnikatelů a firem a finanční podpoře měst a vesnic regionu. Zbylé prostředky spolek využívá k údržbě a vylepšení prostředí Růžového paloučku.

V květnu roku 1996 uspořádal spolek hudební vystoupení za účasti asi padesáti posluchačů. Snaha pořádat podobné menší hudební akce vyústila v založení tradice hudebních večírků. Kouzelné prostředí letního podvečera a krásná hudba na posluchače působí mocným dojmem.

Organizátoři světového běhu Sri Chinmoye požádali spolek, aby na Růžovém paloučku mohl být cíl jedné etapy tohoto štafetového běhu míru. Za účasti starostů sedmi okolních měst proběhla tato akce poprvé 21. června 1995 a zároveň byla na pilíři vstupní brány umístěna měděná pamětní deska (bohužel v roce 1999 odcizena). Od té doby zde byl pořádán světový běh míru ještě vícekrát za účasti několika desítek žáků a studentů z celého okolí.

Na Růžový palouček zavítala dne 9. června 1996 skupina návštěvníků z okresů různých částí Čech a Moravy, ale i z Německa. Dle vyjádření jednoho z nich se zabývají mystikou. Toho roku i v některých dalších letech rosenkruciáni (bratři růže a kříže) pobývali v den slunovratu na Růžovém paloučku.

Ve snaze poskytovat návštěvníkům dostatek informací, zajišťoval Spolek průvodcovskou službu. Na počátku devadesátých let zde působil Jaroslav Herman z Morašic, později Milada Sopoušková z Újezdce a potom Jaroslava Němcová z Újezdce, ovšem nepravidelně a v menším časovém rozsahu. Zároveň prováděli drobnou údržbu.

Návštěvníků přichází na Růžový palouček mnoho, zejména v jarních a letních měsících jsou na toto památné místo organizovány autobusové zájezdy. K podpoře turistického ruchu pořídil spolek v roce 2001 nové pohlednice a v roce následujícím byla u vchodu umístěna nová informační tabule.

Zprávy o Růžovém paloučku, o pořádaných slavnostech a dění ve spolku se občas objevují v tisku domácím, ale i u našich krajanů v Americe. V pořadu Host do domu, který 17. března 1993 vysílal Český rozhlas Praha, byla zaznamenána beseda se členy výboru.

Při slavnosti v roce 1995 Česká televize natočila pořad, který byl uveden v září téhož roku. Rovněž televize Nova zařadila reportáže z Růžového paloučku.

Drobnou údržbu, jakou je čištění záhonů růží a úklid pěšin, vykonávají běžně průvodci. Jarní větší úklid zajišťuji díky vstřícnosti ředitelství žáci morašické základní školy. Odbornější práce provádějí učňové zahradnické školy z Litomyšle . Množství práce však zůstává na dobrovolné účasti členů spolku a dalších občanů.

Mimo tyto opakující se činnosti byly zabezpečeny akce většího rozsahu, které hradil spolek z výnosů slavností, ze sponzorských darů a příspěvků svých příznivců. Zemědělská technická škola z Litomyšle opravila a znovu natřela v roce 1991 ochrannou mříž kolem památníku, v roce následujícím podobně obnovila vstupní bránu do areálu. Tato škola jako nástupkyně původní Řemeslnické školy pomáhá spolku i dalšími pracemi. Spolu s Obecním úřadem v Bučině vyrobila pódium pro účinkující a poskytla mnoho dalších výpomocí.

Firmě Kovařík ze Svratky byla zadána renovace památníku, při níž byl očištěn a ošetřen pylon a opravena vandaly zdeformovaná vrcholová koule včetně pozlacení.

V režii spolku byl v roce 1994 prohlouben příkop pro odvedení přívalové vody a byly ošetřeny pěšiny novou drti. Značně poškozený drátěný plot byl kolem silnice nahrazen dřevěnými díly, zasazenými do pilířů z umělého kamene nákladem 80.545 Kč. Výměnu ostatního plotu zatím není možné uskutečnit, neboť odhadovaný náklad 300 000 Kč je zatím nad možnosti spolku. Svépomocně, především zásluhou člena Miroslava Kazdy a dalších členů bylo vyrobeno více jak sto kusů laviček pro návštěvníky slavností. Díky pomoci dalších členů, byl zaveden elektrický proud do kabiny a do prostoru konání slavností. V roce 2001 byla opravena kabinka pro nářadí a vyměněna střecha na této stavbě.

Od roku 1997 onemocnělo asi dvacet pět lip v parku. Některé částečně a jiné úplně zaschly. Příčinu tohoto vážného onemocnění zkoumá řada odborníků, k jednotnému závěru zatím nedošlo. Vedoucí představitelé Obecního úřadu v Újezdci, který je vlastníkem Růžového paloučku, se dlouhou dobu snaží prostřednictvím odborných komisí složitou situaci kulturní památky řešit. V současné době byla na základě zpracovaného odborného projektu podána žádost Ministerstvu životního prostředí ČR o státní subvenci na odstranění důsledků zmíněného stavu, ale především na celkovou obnovu historického parku. Členové spolku doufají, že subvence bude vyřízena kladně a že se Růžový palouček znovu zazelená v plné své kráse.

Snahou všech členů Spolku přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdci je udržet Růžový palouček a jeho areál v dobrém stavu a být důstojným pokračovatelem našich předchůdců, jejichž zásluhou tato pamětihodnost vznikla. Příklad těch prostých občanů našeho regionu, kteří před sto lety toto dílo započali a těch, kteří mu dali současnou podobu, je zavazující. Doufáme, že do Spolku přátel Růžového paloučku budou přicházet další členové. Stanou se zárukou, že Růžový palouček, tento krásný a památný kout naší vlasti, neupadne v zapomnění, ale bude dále rozkvétat.